Regulamin

1.) Przedmiot

Car Brand Tymoteusz Żymła z siedzibą w Katowicach o numerze NIP 634-29-22-496 opracował platformę internetową onthecar.pl (zwaną dalej OnTheCar) umożliwiającą udostępnianie powierzchni reklamowej na swoim samochodzie (lub samochodach) pod reklamę firmom, pozyskanych przez dział handlowy właściciela ów portalu. W zamian za udostępnianie powierzchni reklamowych OnTheCar zobowiązuje się przelewać ustalone wynagrodzenie na rzecz kierowcy w wysokości i terminie uzgodnionym między stronami, oraz zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek konta bankowego wyłącznie po spełnieniu warunków kampanii uzgodnionych między stronami przed jej rozpoczęciem.

Platforma umożliwia pozyskanie danych od kierowców chcących udostępnić powierzchnię reklamową swojego samochodu i firm chcących umieścić na ów powierzchni swoją reklamę wraz z wszystkimi parametrami niezbędnymi do realizacji tego procesu. Opcja logowania umożliwia kierowcom sprawdzenie etapu kampanii, szukania reklamodawcy, weryfikacji parametrów kampanii oraz aktualizacji danych osobowych. Formularz zgłoszeniowy umożliwia markom zainicjowanie rozpoczęcia współpracy.

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu do platformy internetowej OnTheCar, oraz zasad jej użytkowania.

Logując się lub rejestrując przy użyciu swojego adresu e-mail, czy też wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejszy regulamin.

2.) Definicje

W celu łatwiejszego czytania regulaminu zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem:

Kierowca – osoba prawna lub przedsiębiorca, który udostępnił swój samochód/samochody do naklejenia na nim/nich powierzchni reklamowej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie onthecar.pl

Reklamy – oznaczają naklejki winylowe lub inne materiały promocyjne umieszczane na pojazdach, które posiadacz zgodził się prezentować w ramach kampanii reklamowej.

Reklamodawca – oznacza przedsiębiorstwo, które zleciło nam świadczenie usługi promocji swojej firmy na samochodach kierowców, na zasadach indywidualnie określonych dla każdej kampanii.

Kampania marketingowa – oznacza okres przez który prezentowana jest reklama na samochodzie, a jednocześnie kierowca obliguje się do przestrzegania określonych umową warunków głównie odnośnie czasu i dystansu pokonywanego swoim samochodem jak i dbałości o reklamę na nim umieszczoną.

Powierzchnia reklamowa – oznacza powierzchnię, którą użytkownik zobowiązał się nam udostępnić, w tym do celów oklejenia i prezentacji reklamy na własnym pojeździe lub takim do którego ma prawo użytkowania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

Umowa – oznacza zawarcie umowy między Tobą czyli kierowcą, naszym klientem zwanym dalej reklamodawcą i nami (OnTheCar), składającej się z ustalonych zasad współpracy podczas danej kampanii marketingowej, oraz formularza rejestracyjnego i niniejszych warunków regulaminu.

Płatności – oznaczają płatności należne stronie z tytułu określonego w regulaminie.

Strony /Strona oznaczają Nas lub Ciebie.

Formularz zgłoszeniowy – formularz wysłany przez naszą stronę z informacjami o powierzchni Twojego samochodu oraz nawykach związanych z kierowaniem i parkowaniem pojazdu lub dane wysłane z zakładki ,,marki i agencje” w celu rozpoczęcia współpracy i poinformowania o chęci realizacji kampanii marketingowej z OnTheCar.

Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zebranie niezbędnych informacji na potrzeby realizacji kampanii reklamowej.

Zgłaszany pojazd – dane dotyczące pojazdu zgłaszanego przez kierowcę na, którym jest zainteresowany umieszczeniem reklamy.

Szukanie reklamodawcy –  okres w którym staramy się pozyskać reklamodawcę chcącego umieścić reklamę na Twoim samochodzie.

Administrator – osoba zarządzająca portalem OnTheCar.

Użytkownik – osoba, która zna i akceptuje regulamin strony oraz politykę bezpieczeństwa.

OnTheCar- firma Tymoteusz Żymła Car Brand (określenie jest używane również do platformy OnTheCar.pl jako głównego produktu firmy)

Zespół OnTheCar – pracownicy zatrudnieni w firmie Car Brand Tymoteusz Żymła.

 

3.)Rejestracja na platformie oraz założenie konta

3.1) Warunek rejestracji, oraz wysłania formularza zgłoszeniowego

Rejestracja na platformie może odbywać się tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 rok życia). Korzystanie z platformy, przez co rozumie się rejestrację, logowanie lub zakładanie konta jest niedozwolone dla osób poniżej 18 roku życia. Osoby rejestrujące się na niniejszej stronie przyjmują ten fakt do wiadomości i jednocześnie oświadczają o swojej pełnoletności. Warunkiem wysłania formularza rejestracyjnego przeznaczonego dla kierowcy, jest również bycie osobą niekaraną za przestępstwa umyślne.

3.2.) Założenie konta w OnTheCar

Platforma umożliwia założenie konta poprzez wysyłanie formularza rejestracyjnego kierowcy. Założenie konta umożliwia nam otrzymanie niezbędnych danych, potrzebnych do znalezienia reklamodawcy chcącego zareklamować się na samochodzie kierowcy. Konto w późniejszym czasie, służy między innymi do aktualizacji danych osobowych, jak również (między innymi do podania) numeru konta bankowego potrzebnego do przelania comiesięcznego wynagrodzenia. Umożliwia również sprawdzenie aktualnego etapu kampanii lub szukania reklamodawcy.

Do założenia konta niezbędne jest:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza rejestracyjnego
 • potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail

Po założeniu konta oraz przesłaniu formularza kontaktowego niezbędne jest przeczytanie polityki prywatności oraz niniejszego regulaminu strony OnTheCar.

Użytkownik zakładając swoje konto lub wysyłając formularz rejestracyjny obliguje się do przekazania w pełni kompletnych i zgodnych z prawdą informacji, oraz ich bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany przez cały okres korzystania z portalu OnTheCar, a w szczególności przez czas trwania kampanii marketingowej.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności danych posiadanych na swoim koncie po zalogowaniu, a w szczególności do nie udostępniania ich, jak również zatrzymanie tylko i wyłącznie do swojej wiadomości  niezbędnych informacji będących obligatoryjnymi na potrzeby logowania. W razie utraty hasła użytkownik jest zobligowany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie OnTheCar pod adresem e-mail biuro@onthecar.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystanie swojego konta przez jakiekolwiek osoby trzecie, chyba że zawiadomił w momencie zaistnienia zdarzenia o tym fakcie zespół OnTheCar.

Użytkownik nie może tworzyć dodatkowych kont, poza kontem pierwotnym, w szczególności przy wykorzystaniu danych osób trzecich. W przypadku problemów z odzyskaniem hasła prosimy o kontakt z zespołem OnTheCar.

W przypadku pojawienia się wątpliwości do zamieszczonych danych przez użytkownika, OnTheCar może rozpocząć procedurę weryfikacyjną, która ma na celu sprawdzenie ich wiarygodności. Użytkownik wyraża zgodę na jej przeprowadzenie. Procedura weryfikacyjna nie przyczynia się do potwierdzenia wiarygodności ów danych przed stronami przez OnTheCar i nie ponosi odpowiedzialności związanych z tym faktem.

 

4.) Korzystanie z OnTheCar

4.1.) Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Użytkownik może wysłać formularz rejestracyjny w celu zgłoszenia swojego pojazdu na potrzeby znalezienia reklamodawcy, tylko i wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 • posiada ważne prawo jazdy uprawniające go do kierowania zgłaszanym pojazdem
 • zgłasza pojazd którego jest właścicielem lub do którego jest upoważniony wyraźną zgodą jego właściciela, do nałożenia na jego powierzchni reklamy.
 • jest pojazdem głównym, którym najczęściej porusza się kierowca lub który jest użytkowany przez innego kierowcę z równie wysoką częstotliwością i otrzymał zgodę do jego zgłoszenia
 • pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich
 • kierowca nie ma przeciwwskazań medycznych do prowadzenia pojazdu
 • pojazd jest pojazdem posiadającym cztery koła o dobrym stanie technicznym zapewniającym jego prawidłowe funkcjonowanie jak i również spełniającym wszystkie wymogi prawa, między innymi ważny certyfikat kontroli technicznej
 • pojazd nie był lakierowany – w przypadku niespełnienia warunku użytkownik nakleja reklamę wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • nie rejestrował danego pojazdu za pomocą innych kont w portalu OnTheCar
 • nie posiada innych materiałów marketingowych na swoim samochodzie
 • nie posiada naklejonych innych elementów na swoim samochodzie
 • ubezpieczyciel nie wykazał sprzeciwu w stosunku do naklejenia powierzchni reklamowej na samochodzie użytkownika

Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za szkody zaistniałe w związku z oklejeniem samochodu we wskazanym przez OnTheCar punkcie, między innymi w przypadku braku należytej staranności i uchybień w procesie oklejenia lub ściągnięcia reklamy.

OnTheCar jednocześnie zobowiązuje się do sprawdzenia uprzednio punktu na którego zostało scedowane zadanie naklejenia reklamy, między innymi pod kątem należytego wykonania niniejszego procesu oklejenia samochodu. OnTheCar może zobowiązać się do pokrycia zaistniałych szkód wyłącznie dobrowolnie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść umieszczoną w formularzu zgłoszeniowym. W związku z czym oświadcza, że wszystkie informacje są prawidłowe i zgodne z prawdą, a w przypadku ich niezgodności jest w pełni odpowiedzialny za szkody wyrządzone reklamodawcy wynikające z tego faktu, jak również w stosunku do OnTheCar.

Pod warunkiem, że zamieszczone zgłoszenie jest zgodne z regulaminem, będzie ono brało udział w procesie szukania reklamodawcy. Jednocześnie kierowca godzi się z faktem, że zgłoszenia są indywidualnie dopasowywane do potrzeb reklamodawców, w związku z czym kampanie na wybranych pojazdach mogą być realizowane w różnych odstępach czasu, ich okres może być różny oraz wynagrodzenie otrzymywane za realizację procesu prezentacji również może być różne.

Zgłoszenia przesłane przez kierowców mogą być dopasowywane do reklamodawców również w stosunku i w oparciu o decyzję OnTheCar.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu na potrzeby znalezienia reklamodawcy, jak również wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony OnTheCar w celu weryfikacji lub uzupełnienia dodatkowych informacji, jak również na potrzeby zrealizowania kampanii marketingowej.

 

4.2.) Oklejanie samochodu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oklejanie samochodu w powierzchnię reklamową może odbywać się przy użyciu różnych metod oraz fakt, że czynność ta jezyszczenia swojego pojazdu z wszystkich innych materiałów marketingowych znajdujących się na zewnątrz jak również do jego starannego wyczyszczenia w celu zapewnienia wysokiej trwałości naklejonej reklamy.

Użytkownik jest zobligowany do poinformowania OnTheCar o wszystkich zaniedbaniach związanych z naklejoną reklamą (szczególnie nienależytego jej wykonania, naklejenia w niewłaściwy sposób powodujący jej odklejanie) zaraz po zaistnieniu tego faktu.

Użytkownik jest zobligowany do poinformowania OnTheCar o odklejaniu się reklamy niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zezwala na weryfikację przez OnTheCar, czy reklama znajduje się na pojeździe w dowolnym okresie trwania kampanii.

W przypadku ściągnięcia reklamy we własnym zakresie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zostać obciążony kosztami za jej naklejenie. Użytkownik zobligowany jest do zwrotu tych środków firmie OnTheCar, jak i również do zapłacenia zadość uczynienia rzecz reklamodawcy i OnTheCar nie więcej jednak niż 5000 zł.

W przypadku odklejenia (ściągnięcia częściowego lub w całości) reklamy we własnym zakresie użytkownik będzie zobligowany do zwrócenia wszystkich środków przelanych przez OnTheCar na jego rachunek bankowy, a środki te nie wliczają się do kwoty grzywny, którą użytkownik może zostać dodatkowo obciążony.

Użytkownik zobowiązuje się do ściągnięcia reklamy w wyznaczonym przez OnTheCar miejscu (lub wyznaczonych miejscach) w terminie i czasie ustalonym przed rozpoczęciem kampanii marketingowej chyba, że termin uległ zmianie na mocy obopólnemu porozumieniu.

Użytkownik zobowiązuje się do dbania o należyty wygląd naklejonej reklamy, oraz utrzymania jej w schludnej i czystej formie.

 

4.3.) Realizacja warunków kampanii

Użytkownik zezwala na sprawdzenie wiarygodności informacji umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym przez zespół OnTheCar. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jest w pełni odpowiedzialny za szkody wynikające z ich nieprawidłowości lub ich umieszczenia umyślnego niezgodnego ze stanem faktycznym.

Użytkownik wyraża zgodę na kontakt zespołu OnTheCar na potrzeby realizacji kampanii marketingowej. Kontakt może odbyć się telefonicznie, drogą elektroniczną, jak również osobiście w wyznaczonym i wcześniej uzgodnionym miejscu i terminie.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych zasad trwania kampanii, a głównie do odpowiedniego sposobu dokumentacji przebiegu, oraz uzupełniania wszystkich niezbędnych informacji, ustalonych przed rozpoczęciem realizacji kampanii.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje znajdujące się w panelu użytkownika są przedstawione w dobrej wierze oraz fakt, że mogą się one różnić od stanu faktycznego. (w jakim sensie?)

Użytkownik ma prawo odmówić reklamowania danej firmy/wybranego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż OnTheCar zastrzega sobie fakt usunięcia jego samochodu z procesu szukania reklamodawcy bez podania przyczyny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OnTheCar w przypadku 3 prób kontaktu zakończonych niepowodzeniem może zawiesić danego użytkownika, co wiąże się z zatrzymaniem wpłat na jego rachunek bankowy (w przypadku trwania kampanii), lub całkowitym rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego strony mogącego spowodować konieczność zapłacenia kary określonej w niniejszym regulaminie i zwrotu wszystkich środków przelanych przez OnTheCar na rachunek użytkownika.

Użytkownik jest świadom, że wynagrodzenie za uczestnictwo w kampanii zostanie wypłacone w części lub w całości, jednak na zasadach uzgodnionych przed rozpoczęciem kampanii.

Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania OnTheCar o zniszczeniu samochodu podczas trwania kampanii jak również jego sprzedaży, w przypadku nie spełnienia wymogu może zostać nałożona na niego kara w wysokości określonej w regulaminie za niedotrzymanie warunków realizacji kampanii.

 

5.) Realizacja zysków

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dochód uzyskany dzięki OnTheCar w różnych kampaniach, może być dochodem brutto lub netto w zależności od warunków uzgodnionych przed jej rozpoczęciem.

Użytkownik jest świadom, że OnTheCar nie pobiera żadnych opłat od użytkownika za wysłanie formularza zgłoszeniowego, rejestrację, oklejenie czy ściągnięcie reklamy, jednak w przypadku nie spełnienia warunków kampanii, ściągnięcia w własnym zakresie reklamy czy też w sytuacji wyrządzenia szkody na rzecz OnTheCar lub reklamodawcy może zostać nałożona na niego kara umowna określona w niniejszym regulaminie.

Strony uzgadniają między sobą wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Stawki o możliwościach zarobkowych i szacunkowe wynagrodzenia podane na stronie OnTheCar są stawkami orientacyjnymi, w celu ułatwienia korzystania z niniejszego serwisu, lecz w żadnym stopniu nie są to stawki wiążące strony.

Wynagrodzenie przelewane jest na rachunek użytkownika co miesiąc, jednak w przypadku ustalenia innych warunków, wiążące są inne warunki ustalone przed rozpoczęciem kampanii.

Kierowca przyjmuje do wiadomości, że w związku z opóźnieniem w płatnościach ze strony reklamodawcy, OnTheCar może również opóźnić się w terminie realizacji płatności na rzecz użytkownika mimo spełnienia przez niego wszystkich niezbędnych wymogów określonych przed realizacją kampanii marketingowej. Opóźnienie może być równe czasowi opóźnienia ze strony reklamodawcy (organizatora danej kampanii) na rzecz OnTheCar. Maksymalnie nie może przekroczyć 10 dni roboczych od czasu uznania rachunku OnTheCar wpływem od reklamodawcy na rzecz realizacji kampanii z którym zalegał w płatności.

6.) Zakończenie współpracy

W przypadku chęci zakończenia szukania reklamodawcy dla powierzchni reklamowej Twojego samochodu wymagany jest kontakt drogą elektroniczną z zespołem OnTheCar (pod adresem e-mail: obsluga@onthecar.pl). Po otrzymaniu wiadomości OnTheCar jest zobowiązany usunąć wszystkie posiadane informacje o użytkowniku, jednak nie dłużej niż w przeciągu 7 dni roboczych.

W przypadku chęci zakończenia współpracy podczas trwania kampanii warunki są ustalane indywidualnie do każdej sytuacji. W przypadku zaistnienia ów zdarzenia prosimy o kontakt z zespołem OnTheCar.

7.) Użytkownicy platformy OnTheCar i jej członkowie

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązującego prawa, jak również regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z platformy.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się do tego że:

 • nie będzie przekazywał OnTheCar oraz reklamodawcom informacji nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd lub mogących przyczynić się do popełnienia oszustwa
 • nie będzie naruszał praw autorskich OnTheCar oraz innych, a w szczególności praw intelektualnych
 • nie będzie otrzymywał środków od innych użytkowników portalu OnTheCar bez jego zgody, a w szczególności w zamian za prezentację reklamy innej firmy na swoim samochodzie
 • będzie posiadał tylko i wyłącznie swoje konto bankowe, oraz nie będzie otwierał konta dla jakichkolwiek innych osób trzecich
 • nie będzie zamieszczał na platformie, jak również stronach z nią powiązanych między innymi na profilach w portalach społecznościowych, których OnTheCar jest właścicielem informacji i treści o charakterze obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, agresywnym, oszczerczym, obraźliwym, gwałtownym, niedozwolonym lub mogącym naruszać ogólnie przyjęte normy etyczne i współżycia społecznego jak również mogące wpłynąć na szkodę OnTheCar bądź innych stron trzecich, a w szczególności korzystających z naszej platformy reklamodawców.
 • będzie przestrzegał wszystkich warunków regulaminu niniejszego portalu oraz w sytuacji rozpoczęcia kampanii warunków zawartej umowy

7.1.) Zobowiązania kierowców

Użytkownicy jako kierowcy naszej platformy zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:

 • przestrzegania wszystkich uregulowań kodeksu drogowego, a w szczególności obowiązujących ograniczeń prędkości, jak również posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego i przez cały okres trwania kampanii, oraz ważnego dokumentu prawa jazdy uprawniającego do poruszania się zgłoszonymi pojazdami
 • upewni się, że jego ubezpieczyciel nie zabrania uzyskiwania dochodów z powierzchni reklamowej swojego pojazdu, a w przypadku zaistnienia takiego faktu poinformuje o nim zespół OnTheCar
 • będzie prezentował reklamę na swoim samochodzie z należytym szacunkiem mając na uwadze, że jest w dużej mierze odpowiedzialny za wizerunek reklamowanej firmy
 • wypełni formularz zgłoszeniowy, w przypadku jeżeli jest zainteresowany podjęciem współpracy na zasadach udostępniania swojej powierzchni reklamowej
 • realizuje i spełnia warunki zgodne z tymi, które zamieścił w formularzu zgłoszeniowym
 • korzysta oraz rejestruje pojazdy znajdujące się w dobrym stanie technicznym zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym
 • przekaże niezbędne informacje na potrzeby rozpoczęcia kampanii OnTheCar
 • przekaże niezbędne informacje na potrzeby rozpoczęcia współpracy z reklamodawcą
 • w przypadku wystąpienia uszkodzeń technicznych niezwłocznie poinformuje zespół OnTheCar o tym fakcie lub o innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na dalszy proces realizacji lub uczestnictwa w kampanii marketingowej
 • nie ma przeciwskazań medycznych w stosunku do prowadzenia pojazdu
 • użytkownicy po rozpoczęciu kampanii oklejają powierzchnię swojego samochodu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

7.2.) Zobowiązania reklamodawców

 • Realizowanie płatności w wyznaczonym terminie i zgodnie z harmonogramem
 • Umieszczanie reklam nienaruszających wartości moralnych, etycznych lub mogących być uciążliwe dla kierowców
 • Przestrzegania warunków niniejszego serwisu oraz poufności przekazywanych informacji przez OnTheCar odnośnie kampanii jak i warunków współpracy, jak również innych mogących być szkodliwe dla wartości OnTheCar lub jego użytkowników.

 

8.) Zawieszenie i usunięcie konta

Użytkownik w każdym momencie może rozwiązać umowę z OnTheCar bez podania przyczyny i zażądać usunięcia wszystkich posiadanych informacji przez OnTheCar na jego temat, aby tego dokonać wystarczy skontaktować się z zespołem OnTheCar drogą elektroniczną (pod adresem email obsluga@onthecar.pl)

W przypadku naruszenia regulaminu, podania informacji nieprawdziwych lub w przypadku zaistnienia podejrzenia w stosunku do szkodliwości działań danego użytkownika, zarówno na rzecz OnTheCar jak i reklamodawców korzystających z serwisu, czy też w przypadku wykrycia sytuacji mogących świadczyć o popełnieniu przestępstwa, oszustwa lub w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających, administrator może zawiesić konto użytkownika lub podjąć poniższe kroki:

 • usunięcie konta użytkownika
 • zawieszenie obowiązywania regulaminu w stosunku do użytkownika
 • ograniczenie dostępu do portalu i możliwości jego użytkowania

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji użytkownik może zostać zawiadomiony o konieczności udzielenia informacji, mogących przyczynić się do rozwiązania problemu. OnTheCar podejmuje wyłącznie i we własnym zakresie decyzję, czy uchylić powyżej zastosowane środki zapobiegawcze.

9.)  Dane osobowe

OnTheCar będzie pozyskiwać i przetwarzać dane użytkowników, w związku z wyrażoną przez nich zgodą przy rejestracji konta. Zgoda oraz zasady przetwarzania odnoszą się bezpośrednio do spełnienia mających ważność przepisów prawa oraz uregulowań zawartych w Polityce Prywatności.

10.) Własność intelektualna oraz treści publikowane przez OnTheCar

OnTheCar jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej publikowanej przez jego użytkowników, w szczególności na powiązanych profilach portali społecznościowych, których OnTheCar jest właścicielem lub ma prawo do zarządzania.

Użytkownik nie ma prawa do platformy OnTheCar w celach innych niż te przewidziane w niniejszym regulaminie, bez wcześniejszej zgody wydanej przez upoważnionego do tych celów pracownika OnTheCar. Szczególnie zabronione jest:

 • adaptowanie, modyfikowanie, dystrybucja, reprodukcja, publiczne przedstawienie, oraz prezentacja platformy oraz świadczonych przez nią usług oraz treści na niej zawartych, bez uzyskania wcześniejszej zgodny z strony OnTheCar
 • przeprowadzanie inżynierii wstecznej oraz prowadzenie procesów lub czynności de-kompilacyjnych w stosunku zarówno do platformy, jak i świadczonych przez nią usług za wyjątkiem przypadków określonych aktualnymi i mającymi ważność przepisami prawa.
 • podejmowanie czynności mających na celu ekstrakcję jakichkolwiek danych i informacji zamieszczonych na platformie

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści umieszczonych przez portal OnTheCar na stronie której jest właścicielem, oraz stronach powiązanych. Fakt ten może ulec zmianie po otrzymaniu zgody ze strony OnTheCar, określającej dokładnie zakres możliwości jakie użytkownik może udostępnić.

11.) Funkcjonowanie i rola portalu OnTheCar

Portal onthecar.pl jest stroną internetową zamieszczoną w sieci internet,  umożliwiającą kierowcom poinformowanie o powierzchni reklamowej na swoim samochodzie, jak również reklamodawcom o chęci z niej skorzystania.

OnTheCar w ramach swoich usług skierowanych dla do kierowców dba o odpowiednie przedstawienie zamieszczonych przez nich informacji, w szczególności przy pierwszej rejestracji i dodanych z pozycji swojego konta po zalogowaniu w celu znalezienia reklamodawców chcących obecnie lub w przyszłości zareklamować się na pojazdach zwykłych kierowców. Odpowiedzialny jest również za organizację miejsce oklejenia i ściągnięcia reklamy z samochodu oraz dba o przelewanie środków po spełnienia warunków określonych przed rozpoczęciem kampanii na rachunek bankowy podany w profilu użytkownika. Zapewnia również niezbędne narzędzia do weryfikacji warunków kampanii określone przed jej rozpoczęciem z kierowcą.

OnTheCar w ramach usług świadczonych na rzecz reklamodawców dba o odpowiednie przedstawienie informacji reklamowych zainteresowanym odbiorcom, jak również o ich weryfikację pod kątem wiarygodności i rzetelności. Odpowiedzialny jest także za aktywne pozyskiwanie przez swój dział handlowy, zarówno w sieci internet jak i w kontaktach bezpośrednich nowych klientów.

Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że OnTheCar jest stroną umowy realizowanych kampanii, która ma na celu odpowiednią ich organizacje, jak również przyniesienie obopólnych korzyści dla wszystkich stron.

OnTheCar sprawuje kontrolę nad warunkami określonymi przed rozpoczęciem kampanii reklamowej, co może być podstawą do przeprowadzania odpowiednich czynności weryfikacyjnych i nadzorczych zarówno w stosunku do kierowców, jak i reklamodawców.

OnTheCar ma prawdo do weryfikacji umieszczonych ogłoszeń podczas pierwszej rejestracji przez kierowców chcących udostępnić swoją powierzchnię reklamową, zarówno pod kątem ich autentyczności jak i wiarygodności.

Informacje na stronie takie jak cytaty lub teksty informujące o możliwych zarobkach i innych elementach związanych z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem kampanii, nie stanowią części Umowy i podczas gdy my zapewniamy je w dobrej wierze, nie są dla nas wiążące.

OnTheCar nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, a w szczególności:

 • w wyniku niewłaściwego oklejenia samochodu reklamą, przez jednostki oddelegowane do tego zadania
 • w przypadku rezygnacji kierowcy z chęci dalszej współpracy,  jak również z realizacji trwającej już kampanii marketingowej
 • w przypadku rezygnacji reklamodawcy z chęci dalszej współpracy, jak również realizacji trwającej już kampanii marketingowej
 • nie wywiązaniu się ze strony użytkownika z warunków zawartych przed rozpoczęciem kampanii
 • za zachowanie kierowców podczas trwania kampanii marketingowej

OnTheCar zobowiązuje się do zachowania dostępności i prawidłowego funkcjonowania platformy 7 dni w tygodniu 24 h /dobę niemniej zastrzegamy sobie możliwość przerwania jej pracy, w szczególności w przypadku wystąpienia prac i przerw technicznych, konserwujących lub mających usprawnić działanie serwisu.

OnTheCar zastrzega sobie również możliwość całkowitej dezaktywacji swojej platformy lub tymczasowego jej zawieszenia, bez wcześniejszej konieczności informowania jej użytkowników.

12.) Modyfikacja regulaminu

Niniejszy regulamin może stanowić część umowy zawieranej między reklamodawcą, kierowcą i OnTheCar w celu realizacji współpracy, która ma na celu przeprowadzenie kampanii marketingowej.

OnTheCar zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszego regulaminu w każdej chwili, bez uprzedniego informowania użytkowników o tym fakcie.

Warunki niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie do danego użytkownika na mocy pisemnie zawartego porozumienia między stronami określającymi je w innej formie.

13.) Spory

W przypadku zaistnienia sporów, użytkownicy mają prawo poinformowania o tym fakcie odpowiedni organ w swoim kraju. Przed jego poinformowaniem zobowiązują się do próby rozstrzygnięcia sporu z OnTheCar polubownie.

14.) Informacja prawna

Właścicielem platformy jest Car Brand Tymoteusz Żymła z siedzibą w Katowicach przy ul. Dulęby 5. o numerze NIP 634-29-22-496 i numerze Regon 369361870

Witryna strony internetowej znajduje się na serwisie należącym do nazwa.pl sp. z o.o o

W razie jakichkolwiek pytań do niniejszego regulaminu lub polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@onthecar.pl

Regulamin zaktualizowany na dzień 28.03.2018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.